29 Mayıs - 1 Haziran 2024
İSTANBUL FUAR MERKEZİ
Hafta İçi: 09:30 - 19:00
Cumartesi: 09:30 - 16:00
Ana Destekçi:

KOMATEK FUARLARI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla SADA UZMANLIK FUARLARI TİC. A.Ş. (Bundan sonra “SADA” olarak anılacaktır. ) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:
 • Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu Olan Faaliyetlerin Yürütülmesi,
 • Strateji Planlama ve İş Ortakları/Tedarikçi Yönetimi.
Kişisel verilerinizin SADA tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.sada.com.tr/kvkk adresinden erişilebilen SADA KİŞİSEL VERİ SAKLAMA, AYDINLATMA ve İMHA POLİTİKASI’nda yer almaktadır.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketmiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:
 • Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu Olan Faaliyetlerin Yürütülmesi,
 • Strateji Planlama ve İş Ortakları/Tedarikçi Yönetimi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz SADA tarafından insan sözleşme konusu faaliyetlerin yürütülmesi, ilgili bakanlıklar ve resmi kuruluşlar ile çalışmaların yürütülüp istatistiksel süreçlerin yürütülmesi, SGK ve diğer kuruluşlarla yazışmaların takip edilmesi, finansal, hukuki, sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi, iş faaliyetleri, tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerin yönetilmesi, üretim ve operasyon faaliyetleri ile kurumsal iletişim faaliyetlerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışanlardan iş süreçlerinin geliştirilmesine dair görüşler alınarak çalışan bağlılığını artırma çalışmalarının yürütülmesi, şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve bilgi teknolojileri ve alt yapılarının oluşturulma süreçlerinin icrası amacıyla ve fiziksel/elektronik yöntemler ile toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.sada.com.tr/images/kvkk/kvk_basfuru_formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz SADA Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
İş makinaları sektörünün buluşma noktası

17. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı

ORGANİZATÖR
Sada Uzmanlık Fuarları A.Ş.
Tel: (312) 440 8800
https://www.sada.com.tr

A Tarsus Group Company